meningen med tillvaron just nu

Ni som följt min blogg vet hur jag brottats med dåligt självförtroende, tvivel och osäkerhet. Tidigt bestämde jag mig därför för att sätta mig i livets förarsäte och styra riktningen. Jag ville bli internationell, bo utomlands, kunna språk och leva många olika liv i flera världsdelar. Det var meningen med mitt liv då. Häromdagen kunde jag prata italienska med en indier som bott i Italien i många år, som inte kunde engelska. Baaam vilken känsla. Vi kunde förstå varandra på ett helt annat plan. I sådana stunder är jag glad att jag investerade svett, tid och tårar i ett av världens vackraste språk. Ibland kommer skördar man det man sått mycket senare och vid de mest oväntade tillfällen. 
 
Mina dagböcker från 2002-2003 vittnar om drömmar utanför Sveriges gränser. Att komma från Sverige innebär privilegier (får man aldrig glömma) vilket gjorde att jag också kunde realisera en del av drömmarna. Jag hade en känsla av att det skulle stärka mig redan då och det gjorde det också. Den kulturella kompetens jag fick är ovärderlig och de referensramar jag fått berikar. Jag väljer att kalla dessa år kulturstudier. Att leva i en internationell kontext gav mitt liv mening som i sin tur gav riktning vilket också motiverade handling.    
 
Jag investerade allt jag hade i detta, både tidsmässigt, ekonomiskt och emotionellt. Men så pockade universitetsstudier på uppmärksamhet och det var svårt att läsa ett helt program utomlands, så det fick bli Sverige. Även om jag funderade på studier både i Italien, New York, London och även Miami. Det var dags att bygga en professionell plattform. Jag hade hoppat av tre olika universitetsutbildningar innan jag började på det program som jag sedan fullföljde utan avhopp, studieuppehåll och eftersläpande tentor. Jag klarade allt i tid inklusive C-uppsatsen och ett halvår i Kina. Trots tvivel, tårar, vånda och bildningkomplex. Men nöjd blev jag ändå inte. Jag ville ha mer och nu sitter jag här på mitt femte studieår. 
 
Mitt liv har inneburit risker och investeringar. I livet tycker jag sällan att man får saker utan man måste ta dem. Hoppa ut och se om vingarna bär. Jag har jobbat gratis för att få erfarenhet och nätverk. Tagit lån för att ha råd med ubildningen men också fått stipendier och internships via kontakter jag själv skapat. Jag har tagit konsekvenserna av mina motgångar, både privat och professionellt och lärt mig massor. Kunskap är makt. Akademiska poäng består. Att vara i en lärandeprocess och inte i ett ekorrhjul är rikedom och mening för mig just nu. 
 

Those of you who followed my blog know how I struggled with low self-confidence, doubt and uncertainty. Early in my life, I decided, therefore, to put myself in the life's seat and choose the direction. I wanted to be an international person that knew languages and that had lived many different lives around the world. The other day I was able to speak Italian with an Indian who lived in Italy for many years, who couldn`t speak English. Baaam what a feeling. We could understand each other on a completely different level. In such moments, I am glad I invested sweat, time and tears in one of the world's most beautiful language - italian. Sometimes we harve what we plant much later and on the most unexpected ways.
 
My diaries from 2002-2003 is all about dreams abroad. Coming from Sweden entails privileges (will never forget), which meant that I could also realize some of my dreams. The cultural skills I gained is invaluable. I choose to call these years cultural studies. To live in an international context gave my life meaning, which in turn gave direction of ly life, which is also motivated action.
 
I invested everything I had in this, both financially and emotionally. But then, more and more, I thought about university studies and it was difficult to read an entire program abroad, so I choosed Sweden. Although I was thinking of studies, both in Italy, London, New York and Miami. It was time to build a professional platform. I had started and dropped off three different university programs before I started the bachelor, but I completed it without pause or any other problem. I did everything on time, including the C-essay and a half year of studies in China. Despite the doubts, tears, anguish and training complex. But I was not satisfied. I wanted more and here I now sitting here on my fifth year of studying. 
 
My life has entailed risks and investments. In life I didn`t got things, I took them. I have worked for free to gain experience and network. Borrow money to afford education but also received scholarships and internships through contacts I created. I have taken the consequences of my misfortunes, both privately and professionally and it taught a lot. Knowledge is power. Academic credits is good. Being in a learning process and not a workaholic is wealth for me. 

Kommentera här: